Rekrutacja

ZASADY I HARMONOGRAM REKRUTACJI
PROCEDURA REKRUTACJI do kl. 1 na rok szkolny 2023/2024

1. Zgłoszenie dziecka przez rodziców w sekretariacie szkoły poprzez wypełnienie Kwestionariusza Osobowego Ucznia.

2. Spotkanie rodziców z Dyrektorem szkoły, mające na celu omówienie zasad współpracy ze szkołą. W spotkaniu mogą również brać udział  pedagog/psycholog szkolny i nauczyciel. Celem rozmowy jest ustalenie poziomu kompetencji społecznych, poznawczych i emocjonalnych dziecka. Podczas spotkania przedstawiamy wizję naszej szkoły, wartości, najważniejsze informacje, a także odpowiadamy na pytania rodziców.

3. Wniesienie opłaty rekrutacyjnej (350 zł) Termin: do 20.01.2023 r.

4. Dzień próbny – obserwacja kandydata podczas zajęć szkolnych
prowadzonych przez wychowawcę, nauczycieli oraz pedagoga/psychologa. Termin: 24.01.2023 r. (w godz. 9-12).

5. Finalny krok stanowi decyzja Dyrektora Szkoły i w przypadku przyjęcia – podpisanie umowy i spełnienie przez rodziców wszystkich wymagań w niej zawartych. Zgodnie ze Statutem Szkoły, na każdym etapie rekrutacji Dyrektor Szkoły może odmówić przyjęcia dziecka do szkoły bez podania przyczyny. Od decyzji dyrektora szkoły nie ma odwołania.
Termin podania informacji o przyjęciu/nieprzyjęciu dziecka: 27.01.2023 r.
Termin podpisania umów, wpłacenia wpisowego: do 10.02.2023 r.

Rekrutacja w naszej szkole prowadzona jest przez cały  rok  szkolny do wszystkich klas w zależności od wolnych miejsc.

Prosimy o kontakt w celu umówienia spotkania informacyjnego oraz dnia próbnego w szkole.

Nabór do klas 0-8 warunkuje:
– udział ucznia w dniu rekrutacyjnym,
– rozmowa rodziców z Dyrektorem Szkoły,
– opinia z przedszkola (kl. 0-1),
– świadectwo szkolne (kl. 2-8),
– w szczególnych przypadkach opinia z poradni
psychologiczno-pedagogicznej,
– podpisanie umowy szkolnej i wpłata wpisowego.

Przedszkole i Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa Trampoline 2016. Kopiowanie zabronione