Jak uczymy

Filozofia szkoły

Nadrzędnym celem naszej szkoły jest stymulowanie wszechstronnego rozwoju dziecka, ze szczególnym
uwzględnieniem rozwijania jego naturalnych predyspozycji i pogłębiania pasji. Nasza Szkoła jest
kameralna, a klasy mogą liczyć maksymalnie 18 dzieci. Dzięki temu jesteśmy w stanie w sposób
indywidualny podchodzić do potrzeb i wymagań każdego dziecka. Rozmiar szkoły zapewnia brak
anonimowości i poczucie bezpieczeństwa nawet u najmłodszych uczniów. Rodzice z kolei mają
gwarancję, że ich dziecko będzie dokładnie dopilnowane w swoim procesie nauczania i rozwoju
emocjonalnego.
Kierujemy się zasadą , że najważniejsze jest nauczanie poprzez działanie (learning by doing), które
polega na bezpośrednim doświadczaniu nauczanych treści.
W procesie nauczania korzystamy z metody projektu, która aktywizuje uczniów i sprawia, że czują się
odpowiedzialni za przebieg nauczania. Dodatkową korzyścią jest nauka współpracy i krytycznego
myślenia.
Każdy przedmiot traktujemy poważnie, dlatego już od 1 klasy muzyki i sportu uczą wykwalifikowani
specjaliści. Uważamy, że celem szkoły jest odkrycie w każdym dziecku jego indywidualnych
predyspozycji i umożliwienie mu ich rozwijania.

Dwujęzyczność

Opieramy się na metodzie zintegrowanego nauczania przedmiotowo-językowego (CLIL).

Jest to takie podejście do edukacji dwujęzycznej, w którym wybrane treści programowe przedstawia się uczniom w języku obcym
(w naszej szkole – francuskim/angielskim). Dzięki temu dzieci traktują ten język jako naturalne narzędzie komunikacji.

Nadrzędnym celem pozostaje stymulacja wszechstronnego rozwoju ucznia – niezależnie od treści, które są mu przekazywane.
W tym kontekście szczególnego znaczenia nabiera nie tylko to, czego dziecko się uczy, lecz także to, jak jest zorganizowany proces dydaktyczny.

Program

Niepubliczna Szkoła Podstawowa Trampoline jest placówką realizującą polską podstawę programową
o rozszerzonym programie nauczania języka francuskiego lub języka angielskiego.

Współcześnie nauczanie języków obcych w szkole podstawowej wydaje się kwestią strategiczną dla przyszłości naszych dzieci.

Oprócz wiodącego języka obcego (francuski/angielski) w wymiarze 8 godzin tygodniowo, oferujemy również naukę drugiego języka obcego (3 godzin. tygodniowo).
Korzyści płynące z wielojęzykowego nauczania potwierdzają liczne badania naukowe, z których wynika, że:

  • dwujęzyczność pomaga rozwijać koncentrację i pamięć,
  • dwujęzyczność zwiększa kreatywność,
  • dwujęzyczność to otwartość na świat,
  • dwujęzyczni uczniowie osiągają lepsze wyniki
    w zakresie planowania i rozwiązywania problemów.

ORGANIZACJA NAUCZANIA

W klasach 0-III przerwy międzylekcyjne wyznacza nauczyciel, uwzględniając poziom koncentracji i
gotowości do pracy uczniów.
W drugim etapie edukacyjnym (kl. IV-VIII) zajęcia lekcyjne trwają „klasycznie” 45 minut. Dzięki temu plan
dnia uczniów podlega większemu rygorowi i uporządkowaniu.

W środku dnia mamy długą, 40 minutową przerwę obiadową, poprzedzoną ruchem na świeżym
powietrzu.
Rytm dnia wyznacza “bezstresowy” sygnał dźwiękowy, który poprzedza zakończenie przerwy krótką
melodią. Dla chętnych i ambitnych uczniów organizujemy kółka zainteresowań wzbogacające wiedzę z danego przedmiotu i przygotowujące do egzaminów kuratoryjnych oraz olimpiad przedmiotowych w klasach 7-8.

OCENIANIE

W naszej szkole w klasach 0-III stosujemy ocenianie kształtujące (zamiast ocen, nauczyciel dokonuje
ewaluacji opisowej) dzięki czemu rodzice otrzymują systematycznie informację od wychowawcy i innych
nauczycieli na temat wiedzy, umiejętności i kompetencji zdobytych przez ucznia, wiedzą, jakie są jego
mocne, a jakie słabe strony w zakresie edukacji z danego przedmiotu.
W klasach IV-VIII wprowadzamy system mieszany. Polega na włączeniu tradycyjnego systemu ocen,
przy czym oprócz stopni z poszczególnych przedmiotów uzyskanych przez ucznia na koniec półrocza
rodzice otrzymują od nauczycieli szczegółowy opis dotyczący efektów kształcenia osiągniętych przez
dziecko.

SPRAWDZIANY I ZADANIA DOMOWE

Zależy na na nauczeniu dzieci szacunku do uczenia się i wysiłku intelektualnego.
Rozumiemy i akceptujemy prawo dzieci do czasu wolnego, dlatego pojawiające się czasami prace
domowe w klasach 1-3 służą nauczeniu dzieci odpowiedzialności i systematyczności. Zadania domowe
nie podlegają ocenie i nie służą realizacji podstawy programowej w domu.
Im wyższa klasa, tym prac domowych jest więcej. W klasach IV-VIII praca domowa służy m.in. po to,
aby dać uczniowi czas na refleksję i zrozumienie omawianych zagadnień. Dzięki pogłębieniu treści w
domu, uczeń zyskuje pewność siebie, jest bardziej aktywny na lekcji, co wpływa na rozwinięcie
kompetencji samodzielnego uczenia się.
W klasach I-III postępy uczniów nie są weryfikowane za pomocą tradycyjnych testów I kartkówek.
Zamiast tego proponujemy badania ewaluacyjne, którymi dzieci poddawane są na początku semestru,
aby nauczyciel znał poziom każdego ucznia I wiedział z jakiego pułapu wiedzy I umiejętności zaczyna
pracę. W trakcie roku szkolnego nauczyciel zbiera informacje dot. progresu uczniów w rozmaity sposób,
poprzez np. swobodną wypowiedź ustną czy samodzielne wypełnienie karty pracy.
Stosujemy metodę oceny koleżeńskiej która polega na tym, że to dzieci poprawiają swoje prace
nawzajem. Wchodząc w role oceniającego – uczą się odpowiedzialności.
Oczekujemy na współpracę i zrozumienie ze strony rodziców. Zależy nam, aby rodzice pytali
swoje dzieci, czego się w szkole nauczyły, a nie jakie stopnie otrzymują.

ESTETYKA W SZKOLE

Przywiązujemy dużą wagę do tego, w jakim środowisku spędzają czas nasi uczniowie.
Wierzymy, że estetyczne, pozbawione niepotrzebnych „rozpraszaczy” wnętrza stanowią podstawę
funkcjonowania dzieci w szkole. Dzięki temu szkoła jest miejscem z odpowiednim klimatem, który sprzyja
koncentracji i spędzaniu wolnego czasu z przyjaciółmi.
Jednocześnie zwracamy uwagę, aby książki, materiały edukacyjne oraz dzieła z którymi obcują nasi
uczniowie miały odpowiednią stylistykę i były dostosowane do ich wieku.
Miejsce w którym dzieci spędzają 5 dni w tygodniu, ma wpływ na kształtowanie gustu i poczucia
wrażliwości u dzieci.

Projekty szkolne

W pracy z dziećmi bazujemy na ich naturalnej ciekawości świata i pogłębiamy ją, odpowiadamy na
pytania stawiane przez dzieci. Organizujemy różnorodne projekty, które umożliwiają im rozwój wiedzy i
umiejętności, a także kształtowanie charakteru i rozwój zainteresowań. Uczniowie nabywają
umiejętności w praktyce realizując swoje pomysły, tworząc prezentacje, biorąc udział w ćwiczeniach
praktycznych i grach dydaktycznych. By nauka nie była nudna prowadzimy eksperymenty i
doświadczenia, działania terenowe, wykorzystujemy dramę, pracę w grupie i wiele innych form
pracy. W szkole Trampoline co roku wspólnie wybieramy temat
interdyscyplinarnego, międzyklasowego projektu wokół którego
koncentrują się nasze działania w danym roku szkolnym. W 2020/2021
naszym projektem był Świat filmu i tematyka związana z kinem.
Poznaliśmy kulisy i historię kinematografii oraz zawody z nimi
związane. Spotkaliśmy wiele ciekawych postaci ze świata kina i teatru, uczestniczyliśmy w inspirujących warsztatach i wydarzeniach
teatralnych. Efektem naszych działań było stworzenie przez każdą
klasę filmu a uroczysta gala w trakcie której mogliśmy obejrzeć nasze dzieła odbyła się w prawdziwej sali kinowej. Od czerwca 2021 roku patronami naszej szkoły są bracia Lumiere. . Rozpoczęliśmy również autorski przegląd filmów frankofońskich „Allons au Cinoche!” we współpracy z kinem Amondo…

LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI

Przedszkole i Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa Trampoline 2016. Kopiowanie zabronione